Menu

Materjal avalikuks kommenteerimiseks

Kuna standardimiskomisjoni töö toimub kogemusest õppimise kaudu ja algselt valmis lahendust töö ülesehitamiseks ei olnud, siis ei alustatud põhiprotsessi (õppeprotsessiga), vaid võeti esimesena vaatluse alla väiksemad protsessid.

Andmeloendi tekkimisel on aluseks võetud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kõrghariduse kohta kogutavad andmed (lähtudes RIHAst ja EHISe põhimäärusest). Juurde on lisatud tunnused, mille osas standardimiskomisjon nägi vajadust neid ühtsetel alustel koguda. Tabelis kajastuvad ka need tunnused, mille osas teeb standardimiskomisjon ettepaneku neid andmeid EHISes enam mitte koguda, kuna nende kasutamisotstarve ei ole selge. Ülevaatlikkuse huvides kajastuvad tabelis ka need andmeväljad, mis sisalduvad EHISes, aga mille kohta ei tule andmed õppeasutustelt, vaid riiklikest registritest või EHISe sisemistest arvutustest ja ka need väljad, mis baseeruvad EHISe andmetel ja jõuavad läbi sisseastumise infosüsteemi (SAIS) ÕISidesse.

Samad tunnused võivad olla seotud mitme protsessiga.

1. Vastuvõtuprotsess ja sellega seotud andmed

Protsessi kirjeldati SAISi ja Dream Apply tegevustena. Vastuvõtuprotsessiga seotud andmetena on standardimistabelisse lisatud ainult need andmed, mis tekkivad kandideerimisel (nt SAISis) ja kajastuvad õppima asunutel pärast vastuvõtuprotsessi ÕISides. Tabel ei kajasta neid andmeid, mida kasutatakse ainult SAISi /Dream Apply siseselt vastuvõtuprotsessi läbiviimiseks. Immatrikuleerimisel ja pärast seda ÕISis tekkivad andmed kajastuvad õppeprotsessi all.

Vastuvõtuprotsessiga seotud failid: protsessiskeem (.zip); protsessiskeem (.png);

                                                         Muudetud 07.02.2017: protsessiskeem (.zip); protsessiskeem (.png);                  

                                                         andmekoosseis (.xlsx)

Probleemid ja ettepanekud seoses vastuvõtuprotsessi andmetega:

1)      Hetkel ei toimu isikuandmete linkimist Rahvastikuregistriga (RR) suunal RR->ÕISid. Eesti isikukoodi saamisel, nime muutmisel, muutuvad andmed EHISes, aga ÕISides mitte. Kuigi sünkroniseerimise puudumisel on erinev info erinevates andmebaasides, konflikti automaatselt ei teki.  Konflikt võib tekkida nt lõpudokumentide saamisel: võib juhtuda, et isik saab vale nimega diplomi, kui ei anna ise õppeasutusele teada, et on nime vahetanud.

2)      Väliskandidaatide puhul võib sisseastumissüsteem olla isiku esimene kokkupuude Eestiga (kandidaat sisestab oma andmed Dream Apply'sse).  Politsei- ja Piirivalveamet (PPA), RR  ja ÕISid võiks andmeid omavahel vahetada (isik tuvastatakse nt dokumendiliigi, dokumendinumbri, väljaandja alusel). Hetkel võtab nt üliõpilane paberi õppeasutusest ja läheb elamisluba taotlema.

3)      Rahvastikuregistriga võiks kokku leppida nimekuju (kas ees- ja perekonnanimi, täisnimi või passinimi).

4)      SAISi kaudu saavad ise taotlust esitada Eesti isikukoodi omavad isikud. Ettepanek rääkida läbi e-residentsuse teema haldajaga. Kui kõigil kandideerijatel oleks Eesti isikukood, siis saaks kasutada kõigi jaoks SAISi.

2. Õppekavade elutsükli (õppekavade loomine/muutmine/sulgemine), ühisõppekava loomise protsessid ja nendega seotud andmed

Protsess, kuidas õppekava kavand jõuab kõrgeima otsustuskoguni, on õppeasutustes erinev. Väikesematel kõrgkoolidel ei ole nii palju etappe kui suurematel.

Probleemid ja ettepanekud seoses õppekavade loomise protsessiga:

1)      Kui õppeasutuse kõrgeim otsustuskogu on õppekava kinnitanud, siis õppeosakond esitab õppekava HTMile registreerimiseks. HTMi koodikomisjon hindab taotlust ja vajadusel küsib selgitusi õppeosakonnast. Kuna koodikomisjonist võib tulla ettepanekuid õppekava muutmiseks, siis on õppeasutuste ettepanek, et koodikomisjon võiks sekkuda juba varasemas etapis. Võiks olla reglementeeritud, et koodikomisjon hindab nõuetele vastavust juba enne, kui õppekava kavand jõuab kõrgeimasse otsustuskogusse. Nt võiks HTMil olla ligipääs õppekavade avamise moodulile, mida ühelgi ülikoolil veel ei ole, aga mille loomine koostöös HTMiga võiks anda oluliselt laiemad kasutusvõimalused kõikidele õppekavade andmetest huvitatud osapooltele (üliõpilased ja võimalikud sisseastujad, HTM, EKKA, teistel haridustasemetel õpet pakkuvad koolid, ettevõtjad ja nende erinevad esindusorganisatsioonid).

2)      Õppekavade avamise menetlus võiks käia elektroonselt: peaks saama võtta kõik vajaliku otse ÕISist. Lisadokumendid, mis tuleb pärast EHISesse saata, on paberil.

3)      EHISes ei peaks olema õppekava pdf-failina. EHISe arendamisel analüüsida eraldi, mis on õppekava registri eesmärk ja sellest tulenevalt, millise info kogumine õppekava kohta on tsentraalses infosüsteemis vajalik. Kogu vajalik info võiks olla eraldi tunnustena.

4)      Info õppekavade kinnitamise kohta võiks EHISest otse tulla ÕISi, et ei peaks seda enam eraldi ÕISis kinnitama.

Probleemid ja ettepanekud seoses õppekavade sulgemise protsessiga:

1)      Õppekava staatuse muutmine EHISes ei ole õppeasutustes reeglina reguleeritud, õppeosakonna töötaja otsusel muudetakse EHISes õppekava staatust. Andmekvaliteet ei pruugi seetõttu olla kõige parem/võrreldav õppeasutuste vahel. Õppeasutus ei saa sulgemisotsust EHISesse panna enne, kui õppekava on reaalselt suletud, kuigi sulgemisotsus on tehtud juba pikka aega varem. Ettepanek EHISele: aluseks võiks olla õppekava sulgemisotsus, mitte sulgemine ise. Sulgemisotsusest tuleks EHISt teavitada ja kui sulgemistähtaeg saabub, suletakse õppekava automaatselt. Siis ei pea ootama seda tähtaega, et käsitsi linnuke teha. Õppekava staatuseks EHISes oleks kas avatud, sulgemisel või suletud.

2)      Õppekavadega seotud andmekoosseis erineb oluliselt õppeasutuste vahel. EHISes kogutavate õppekavade andmete ja EHISe avaliku vaate (õppekavade osas) eesmärk ei ole üheselt selge. EHIS ei peaks ehk olema koht, kus õppekava kohta on õppima asuda soovijatele detailne kõige uuem info õppekava sisu osas (hetkel õppekavade juures kogutav õppekava pdf-fail ei pruugi olla kõige uuem). EHISesse võiks olla kogutud andmed, mis on vajalikud statistika tegemiseks ja õppekava avamiseks ning õppekavade kohta detailsem kirjeldus (see, mis hetkel on nt õppekava failis) võiks olla õppeasutuste kodulehtedel. Võimalusel võiks EHISes õppekava juures olla link õppeasutuse kodulehel olevale õppekava tutvustusele.

3)      Õppe läbiviimise õigusega seotud andmed on seotud õppekavagrupiga ja õppeasutusega. See tunnus ei pea olema õppekava juures, võiks olla EHISes õppeasutuse andmete juures. Õppekava juures on piisab õppekavagrupist, mille kaudu saab õppeasutuse juurest info, kas selles õppekavagrupis on õppe läbiviimise õigus või mitte.

Andmevahetusega seotud üldised märkused:

EHISesse õppeasutuste poolt edastatud andmeid on raske muuta.  Õppeasutused ei  kasuta andmevahetuseks X-teed seetõttu, et EHIS ei võta paljusid andmeid vastu ja X-teega andmeid edastades ei näe vigu. Kuna üliõpilastel on võimalus vaidlustada nende kohta tehtud otsuseid t(nt eksmatrikuleerimise tühistamine), siis õppeasutused ootavad apellatsiooniperioodi lõpuni ja siis saadavad andmed EHISesse. Probleem andmetega tekib ka näiteks siis, kui selgub hiljem, et üliõpilane ei tohiks olla olnud lõpetanud (nt plagiaadi korral, mis muudab lõpetamise kehtetuks).

Kasutatavad lühendid:

RR – Rahvastikuregister

EHIS - Eesti Hariduse Infosüsteem

SAIS - Sisseastumise Infosüsteem

Materjali kommenteerimine:

Andmetabeli kommenteerimiseks tuleb alla laadida Excel-fail, lisada kommentaarid viimasesse veergu ja saata aadressile eve.tonisson@ern.ee. Samal aadressil on oodatud ka muud soovitused (näiteks standardimiskomisjoni materjalide paremal viisil avalikustamise kohta).